Muusikolla on oikeus harjoittaa ammattiaan

Musiikkialan järjestöt eivät hyväksy sitä, että Suomen maahanmuuttovirasto vaatii muusikolta ammatista luopumista.

Muusikkona, musiikinopettajana ja musiikkiosaston johtajana työskennellyt alttoviulisti Samer Saad on muusikkoutensa vuoksi joutunut kotimaassaan Irakissa vainon kohteeksi ja tullut Suomeen syksyllä 2015. Hän on hakenut turvapaikkaa ja saanut maahanmuuttovirastolta käännyttämispäätöksen syksyllä 2016.

Käännyttämispäätöksen mukaan maahanmuuttovirasto hyväksyy tosiseikkana, että Saadia on uhattu ja pahoinpidelty muusikkoutensa vuoksi. Se ei hyväksy tosiseikkana, että Saadiin kohdistuisi tulevaisuudessa uhkaa, mikäli hän luopuu muusikon ammatista. Maahanmuuttoviraston näkemyksen mukaan Saad ”voisi kohtuudella hankkia elantonsa muutoinkin kuin muusikkona, mikäli kokee, että muusikon ammatti saattaa hänet hengenvaaraan”, sillä ”muusikon ammatti ei ole ominaispiirre, joka olisi synnynnäistä, muuttumatonta tai muulla tavalla olennaista henkilön omatunnolle tai ihmisoikeuksien toteutumiselle”.

Päätöksessä lähdetään siitä, että esittävän taiteilijan ilmaisunvapaus ei ole olennaista henkilön omatunnolle tai ihmisoikeuksien toteutumiselle. Tällainen näkemys on käsityksemme mukaan vastoin ihmisoikeuksien ydinajatusta. Päätös edellyttää, että muusikko palatessaan kotimaahansa alistuu sortoon ja ilmaisunvapauden riistämiseen henkensä säilyttämiseksi ja etsii muuta työtä josta ei aiheudu hengenvaaraa.

Päätöksen logiikkaa on vaikea ymmärtää. Vaaditut uhraukset osuvat henkilön omatunnon ja ihmisoikeuksien ytimeen. Muusikon edellytetään luopuvan keskeisistä ihmisoikeuksistaan, jotta säilyisi hengissä ja voisi siten nauttia jäljelle jäävistä rajoitetuista ihmisoikeuksistaan. Jos päätöksen sisältämää toimintaohjetta noudatettaisiin kautta linjan, se poistaisi käytännössä turvapaikkainstituution tarpeen.

Käännyttämispäätöksen ajatuskulku on toki luultavasti muusikon ainoa mahdollinen selviytymisstrategia, jos hän joutuu palaamaan kotimaahansa, mutta se ei viranomaisen päätöksen sisältönä kestä juridista eikä loogista tarkastelua etenkään ihmisoikeuksien näkökulmasta.

Kehotus luopua muusikon ammatista tukee sitä samassa päätöksessäkin tosiseikaksi katsottua ilmaisunvapauden ja ammatin harjoittamisen vapauden rajoittamista, jonka kohteeksi muusikko on kotimaassaan joutunut.

Suomen musiikkineuvosto pitää ensiarvoisen tärkeänä, ettei vainon kohteeksi joutuneita taiteilijoita kehoteta luopumaan ammatistaan ja ilmaisunvapaudestaan. Pohjoismaisen sivistysvaltion tulee puolustaa ja edistää ilmaisunvapautta sekä vapautta harjoittaa (muusikon) ammattia.

Helsingissä 17.1.2017

Suomen musiikkineuvosto

Suomi laulaa kuorossa

Hyvää suomalaisen musiikin päivää!

Juhlan kunniaksi Suomen musiikkineuvosto nostaa esiin kuorolaulun, joka yhdistää suomalaiset – Suomessa toimii noin 3000 kuoroa.

SUOMI LAULAA KUOROSSA

Kuorossa laulavat kaiken ikäiset ja ääniset. Kuorolaulu on hauskaa, tavoitteellista yhdessä tekemistä, ja se lisää tutkitusti hyvinvointia. Kuorolaulun avulla voi lisätä mm. koulujen ja eri ryhmien yhteisöllisyyttä. Se toimii myös terapiana sekä apuna kielen oppimisessa ja kotouttamisessa.

Kuorolaulu yhdistää harrastajat ja ammattilaiset, laulajat ja kuulijat. Se tuo toimintaa ja sisältöä kouluihin, päiväkoteihin, vanhainkoteihin, palvelutaloihin, sairaaloihin, työpaikoille – arkeen ja juhlaan.

Kulttuuritoiminta lisää kuntien vetovoimaisuutta. Yhdessä laulamista kannattaa tukea – se antaa paljon!

Kuorolaulu tuottaa hyvää arkea!

Kuorossa opitaan vuorovaikutustaitoja sekä itsensä ja muiden hyväksymistä. Yhdessä laulaminen lisää hyvinvointia. Rahaa säästyy, kun ihmiset voivat hyvin!

Saat paljon!

Mahdollistetaan yhdessä kuoropolku vauvasta vaariin ja muskarilaisesta ammattilaiseksi. Kuoronjohtajia ja kuoromusiikin tekijöitä tarvitaan – tulee tarjota koulutusta ja mahdollistaa ammattilaisten työllistyminen!

Anna musiikille tilaa!

Kuorolaulun tulee olla matalan kynnyksen toimintaa, jotta kaikki voivat osallistua. Kunnallisten tilojen käyttö kuorojen toimintaan tulisi mahdollistaa veloituksetta.

Musiikkineuvosto etsii nuorisoedustajaa

Suomen musiikkineuvosto (FMC) etsii uutta nuorisoedustajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan FMC:n toimintaa yhdessä hallituksen ja työryhmien kanssa. Nuorisoedustaja osallistuu hallituksen kokouksiin ja toimii nuorisotyöryhmän vetäjänä.

FMC on musiikkialan järjestöjen kattojärjestö, jonka tavoitteena on

– edistää musiikkielämän ja musiikkikasvatuksen yhteiskunnallista arvostusta ja asemaa,
– parantaa musiikkialan toimintaedellytyksiä,
– lisätä musiikkielämän sisäistä yhteistyötä ja tiedonkulkua järjestöjen kesken,
– edistää kansainvälistä yhteistyötä ja osallistua kansainvälisen musiikki- ja kulttuurielämän kehittämiseen sekä
– edistää taiteen perusoikeuden toteutumista EU:ssa ja muissa maanosissa.

FMC on Euroopan musiikkineuvoston (EMC) ja Kansainvälisen musiikkineuvoston (IMC) jäsen, ja nuorisoedustajalla on mahdollisuus osallistua myös kansainväliseen toimintaan.

Vapaamuotoiset hakemukset 27.11.2016 mennessä pääsihteerille (sanni.kahilainen@musiccouncil.fi). Nuorisoedustajan tehtävä on luottamustoimi. Ehdokkaan on oltava täysi-ikäinen, mutta alle 30-vuotias sekä mukana FMC:n jonkin jäsenorganisaation toiminnan piirissä. Hakemuksessa tulee ilmoittaa, mitä jäsenorganisaatiota hakija edustaisi tullessaan valituksi.

FMC:n jäsenorganisaatiot >

Lisätiedot:

Sanni Kahilainen, pääsihteeri
sanni.kahilainen@musiccouncil.fi
+358 (0) 44 544 0208

Kulttuurin yhdenvertaisuus -seminaaripäivästä suora verkkolähetys 3.11.

Kulttuuria kaikille -palvelun järjestämä Kulttuurin yhdenvertaisuus -foorumi: Saavutettavuus 3.0 keskittyy siihen, kuinka uudet luovat teknologiat voivat edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta sekä yhdenvertaisuutta. Seminaaripäivän 3.11. ohjelma lähetetään suorana verkkolähetyksenä klo 9.00–10.45 sekä 13.00–16.00 täällä.

Verkkolähetyksessä pyritään saamaan viittomakielen tulkkaus näkymään hyvin. Striimattavan ohjelman kielinä ovat suomi ja englanti, tarkista kunkin puheenvuoron kieli ohjelmasta täältä.

Tapahtuman Facebook-sivu >
Tapahtuman verkkosivut >


The Forum of Equality in Culture: Accessibility 3.0 by Culture for All discusses how new creative technologies can improve the accessibility and equality of arts and culture. The program of the seminar day 3rd November will be streamed at 9:00-10:45 a.m. and 1:00-4:00 p.m. through this link. It will be tried to ensure that the sign language interpretation is visible in the stream. The program will be in Finnish and English. For further information on the language of the program, see here.

The Facebook page of the event >
The website of the event >