Perustuslakivaliokunnan lausunnossa perusoikeuksien rajoituksista ja kompensaatiosta

Perustuslakivaliokunta on tuoreessa lausunnossaan todennut toimijoiden eriarvoisen tilanteen sääntelyn tapoihin liittyen. Myös oikeus toimialaneutraaliin kompensaatioon tuodaan esiin.

Valiokunnan 23. maaliskuuta 2021 antamassa lausunnossa PeVL 9/2021 vp todetaan, että ”toimijoihin kohdistuu perusoikeusnäkökulmasta eritasoisia rajoituksia riippuen siitä, rajoitetaanko niiden toimintaa tartuntatautilain toistaiseksi voimassa olevalla vai määräaikaisella sääntelyllä”. Lausunnossa nostetaan esimerkiksi ”yleisötilaisuudet vs. ravintola-ala” ja todetaan erityisen voimakkaita rajoituksia kohdistuneen esimerkiksi tapahtuma- ja kulttuurialaan.

Samalla lausunnossa todetaan, että oikeuden kohtuulliseen kompensaatioon tulisi toteutua toimialaneutraalisti.

”Musiikkialan pitkään toistama viesti on kuultu valiokunnassa. Tärkeää on, että tämä konkretisoituu tarvittavina tukitoimenpiteinä sekä turvallisen toiminnan ja pitkäjänteisen suunnittelun mahdollistamisena”, kommentoi Musiikkineuvoston puheenjohtaja Sanni Kahilainen.

Perustuslakivaliokunnan lausunto koskee hallituksen esitystä HE 32/2021 vp eduskunnalle nykyisen tartuntatautilain muuttamisesta pandemiatilanteen nostamien tulkinta- ja muiden ongelmien vuoksi. Perustuslakivaliokuntaa pyydettiin tarkastelemaan lakiesitystä nimenomaan perustuslain omaisuuden suojaa koskevan 15 §:n ja oikeutta työhön ja elinkeinovapautta koskevan 18 §:n kannalta.