Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä esillä luovien alojen tuen tarve ja työttömyysturvan parantaminen

Valtiovarainvaliokunta toteaa tuoreessa mietinnössään luovien alojen ja erityisesti freelancereiden ja yksinyrittäjien lisätukien tarpeen olevan ilmeinen. Valiokunta pitää tärkeänä, että tuen jakokriteereihin ja hakumenettelyihin kiinnitetään huomiota. Se ehdottaa toimenpiteitä, joilla parannetaan tekijänoikeuskorvaukseen oikeutettujen työttömien tekijöiden ja taiteilijoiden asemaa työttömyysetuuden sovittelussa ja oikeutta työttömyyskorvaukseen.

Valtiovarainvaliokunta on antanut mietinnön VaVM 2/2021 vp 19. maaliskuuta 2021 koskien hallituksen esitystä eduskunnalle vuoden 2021 lisätalousarvioksi (HE 17/2021 vp). Mietinnössä todetaan, että ”kulttuurin ja luovien alojen tilanne on kuitenkin kaiken kaikkiaan poikkeuksellisen vaikea, sillä toiminta on ollut rajoitusten vuoksi monin osin kokonaan pysähdyksissä jo vuoden verran. Luovat alat ovat olleet koronaepidemian suurimpia häviäjiä ja lisätukien tarve on edelleen ilmeinen.”

Valtiovarainvaliokunta näkee tärkeäksi, että ”lisätukea suunnataan nyt nimenomaan freelance-toimijoille ja yksinyrittäjille, joiden sosiaaliturva on usein varsin heikko. Syntyneisiin menetyksiin nähden tuki on kuitenkin vielä riittämätön, sillä saadun selvityksen mukaan kulttuurialan freelancereiden tulonmenetysten arvioidaan olevan tähän mennessä jo yli 200 milj. euroa. Suuri tukitarve huomioon ottaen tässä tilanteessa on tärkeää, että tuen jakokriteerit ovat toimivat mm. tulonmenetyksiin ja tuen tarpeeseen nähden ja että tuen hakumenettelyt ovat helppoja.”

Ehdotus toimenpiteistä taiteilijoiden työttömyysturvan kehittämiseksi

Mietinnössä todetaan käyttökorvausten tulevan tekijälle käytännössä takautuvasti ja pitkän ajan kuluttua, ja niitä voi siten tulla myös työttömäksi jääneelle tekijälle, jolla ei ole muita tuloja. ”Tällöin käyttökorvaukset saattavat pahimmillaan leikata työttömyyskorvauksen kokonaan. Menettely on koettu epäoikeudenmukaiseksi erityisesti nyt, kun monien taiteilijoiden ja tekijöiden toimeentulo on vaikeutunut koronaepidemian vuoksi.”

Valiokunnan mukaan ”tässä tilanteessa on perusteltua kiirehtiä sovitellun päivärahan kehittämistä koskevia toimia ja parantaa työttömäksi jääneen tekijän ja taiteilijan oikeutta työttömyysturvaan.”

Valiokunta ehdottaa tapahtumatakuuta sekä taiteilijoiden työttömyysturvan parantamista koskevien lausumien hyväksymistä.

Valiokunnan lausumaehdotus 1

Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle pikaisesti tapahtumatakuuta koskevan esityksen.

Valiokunnan lausumaehdotus 2

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla parannetaan tekijänoikeuskorvaukseen oikeutettujen työttömien tekijöiden ja taiteilijoiden asemaa työttömyysetuuden sovittelussa ja oikeutta työttömyyskorvaukseen.

Vetoomus luovutettiin kesäkuussa 2020

Luovan työn tekijät tasa-arvoiseen asemaan työttömyysturvassa –vetoomus luovutettiin Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTYn johdolla sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle 4. kesäkuuta 2020. Vetoomuksessa ehdotettiin, että tekijänoikeusjärjestöjen maksamat tekijänoikeuskorvaukset ennen työttömyyttä tehdyn teoksen tai esityksen käytöstä jätetään huomioimatta työttömyysetuuden sovittelussa.

”Moni taiteilija on jäänyt työttömäksi, koska esiintymiset on koronaviruksen vuoksi peruttu. Työtön taiteilija on muita työttömiä heikommassa asemassa, sillä hän ei välttämättä saa lainkaan työttömyyskorvausta. Syynä on tekijänoikeuskorvauksien virheellinen yhteensovitus työttömyyskorvausten kanssa”, vetoomuksessa todetaan.