OKM:n yleisavustusten leikkaukset supistivat musiikkialan toimintaa ilman ennakkovaroitusta

Musiikkineuvosto selvitti maaliskuun 2021 loppupuolella opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustusten alenemista jäsenistön keskuudessa.

Kyselyyn vastasi 19 jäsenjärjestön edustajaa, eli 73,1 % jäsenistöstä, ja niistä 14 on OKM:n yleisavustuksen piirissä.

Kyselyyn vastanneista järjestöistä 11 edustaa musiikin ammattisektoria, 5 harrastuspuolen toimijoita ja 3 musiikkikoulutus ja -kasvatussektoria. Yksi vastaajista kertoi toiminnan ulottuvan kahteen sektoriin.

14 jäsenjärjestöistä OKM oli laskenut myöntämäänsä yleisavustusta vuoteen 2020 verrattuna.

Kyselyn tulosten analyysissa on perehdytty 14 jäsenen vastaukseen, jotka ovat OKM:n yleisavustuksen piirissä.

Musiikkineuvoston kyselyyn vastanneet jäsenet menettivät yhteensä 131 000 € OKM:n avustusta. Suurin tuen alentuminen oli 31 % vuoteen 2020 verrattuna ja pienin 3,2 %. Suurin yksittäinen alennettu summa oli 25 000 € ja pienin 1000 €. Keskimäärin avustuksia alennettiin vastaajien kesken 16,3 % (7277,77 €).

Leikkauksista johtuvat vaikutukset vuonna 2021

Leikkauksista johtuvat vaikutukset jäsenistön toimintaan voidaan jakaa neljän kategorian alle:

Taloudelliset vaikutukset:

12 14:stä tarkasteltavasta jäsenestä vastasi leikkausten vaikuttavan toimintaan ainakin yhdellä seuraavista tavoista:

  1. Vakituisen/vakiintuneen henkilöstön palkkoihin alentuvasti tai palkkaamispäätösten siirtämistä toiselle vuodelle ja aiheuttaa esimerkiksi lomautuksia vuoden aikana.
  2. Aiemmin käytettyjen freelancereiden tai muun asiantuntijatyön lopettamista / siirtämistä toiselle vuodelle.
  3. Suunniteltujen tapahtumien palkkioihin muutoksia ja esiintymistilaisuuksien perumista (=työntekijät eivät saa palkkoja, koska työtilaisuudet peruuntuvat).
  4. Jaettavia avustuksia ei voida jakaa tai avustuksia supistetaan.

Suunniteltujen järjestelyjen, tapahtumien tai vuoden aikana toteutettavien hankkeiden peruminen tai supistaminen:

12 14:stä tarkasteltavasta kertoi, että kuluvan vuoden aikana joudutaan peruuttamaan tai supistamaan jo suunniteltuja tapahtumia, järjestelyitä tai projekteja. Tapahtumien peruuntumisen myötä jäsenjärjestö ei myöskään tavoita tai pääse tavoittamaan suurta osuutta yleisöstä. Esimerkkinä tästä yksi jäsenjärjestö joutui peruuttamaan 75 suunniteltua konserttia leikkauksen vuoksi, joka tarkoittaa 10 000 yleisön jäsenen tavoittamatta jäämistä. Vastauksissa toistui myös se, että toimintaa joudutaan supistamaan leikkausten vuoksi kaikilta osin.

Vaikutukset tarjottaviin palveluihin:

Peruuntuneiden tapahtumien ja järjestelyiden lisäksi kyselyn avulla selvisi, että 6 14:stä tarkasteltavasta joutuvat vähentämään tai peruuttamaan palveluita. Näitä ovat esimerkiksi edunvalvonnalliset toimet, viestintä ja jäsenpalvelut (esim. koulutustilaisuudet).

Leikkauksista aiheutuvat pelot, epävarmuudet ja ylimääräinen toiminnan (uudelleen)arviointi:

11 14:stä tarkasteltavasta vastasi, että leikkaukset aiheuttavat epävarmuutta ja pelkoa kuluvalle vuodelle. Jäsenet joutuvat myös uudelleen arvioimaan toimintaan käytettäviä resursseja, seuraamaan ja laskemaan henkilökunnan työtunteja tarkemmin ja tiedossa on jopa, että leikkaukset johtavat nyt väistämättä alijäämän tekemiseen.

Leikkauksista johtuvat vaikutukset tulevaisuuteen

7 14:stä tarkasteltavasta vastasi, että avustusten leikkaamisella on suora yhteys toiminnan laajuuteen myös tulevaisuudessa. Toimintoja joudutaan karsimaan ja palveluita järjestämään suppeammin.

9 14:stä tarkasteltavasta kertoi, että leikkaukset tuovat epävarmuutta toiminnan suunnittelulle tulevaisuudessa ja tulevaisuuden suunnittelu hankaloituu. Jäsenet olisivat kaivanneet tietoa asiasta ennakkoon tai perusteluita yleisavustuksen leikkaamiselle.

Kyselyn vastausten perusteella jäsenistön tilanne on erittäin epävarmalla pohjalla, ja tulevaisuudennäkymät ovat huolestuttavat. Vakituista henkilökuntaa sekä freelancetyötä on vähennetty, tapahtumia on peruttu, palveluita ja toimintaa supistettu. Samalla jäsenistön omilta jäseniltään keräämät jäsenmaksut ovat epävarmalla pohjalla, sillä heidänkin maksukyvyssään kertautuu OKM:n avustusleikkausten vaikutus. Kulttuurialan arvostusta yhteiskunnallisella tasolla peräänkuulutetaan, ja jäsenjärjestöt pelkäävät, että kenttä supistuu ja alan tilanne synkkenee entisestään.

Useat jäsenjärjestöt kertoivat, että yleisavustus on laskenut vuosien ajan huomattavasti, ja tämä on viestinyt outoa signaalia toimijoille nimenomaan arvostuksen puutteena.