Musiken tillhör alla

Finlands musikråds musikpolitiska program

Suomeksi >

In English >

Det finländska musiklivet står för hög kvalitet överallt i Finland – det är en bedrift som bygger på långsiktig utbildning, idogt arbete och stor sakkunskap.

Musiken utgör det civiliserade samhällets själ och spelar en avgörande roll i formandet av den kulturella identiteten.

Musiken som hobby inverkar positivt på välbefinnandet och skapar gemenskap.

Det lönar sig att till fullo stärka musikens livskraft och dess kulturella och ekonomiska potential.

Musikrättigheterna

Internationella musikrådet har definierat grundläggande musikrättigheter för att främja alla människors möjligheter och rätt att uttrycka sig med hjälp av musik och vara delaktig i musikalisk verksamhet. De internationella musikrättigheterna bör ses som ett tillämpligt rättesnöre även för det finländska musiklivet och finländska beslutsfattare. 

YTTRANDEFRIHET

VARJE BARN OCH VUXEN HAR RÄTT ATT UTTRYCKA SIG FRITT MED HJÄLP AV MUSIK.

Vi värnar om yttrandefriheten och diversiteten. Vi betonar strävandena hos sådana aktörer vars musik inte kan höras eller vars musik undertrycks.

Vi skapa möjligheter, förnyar och öppnar upp strukturerna.

INLÄRNING

VARJE BARN OCH VUXEN HAR RÄTT ATT LÄRA SIG MUSIKENS UTTRYCK OCH FÄRDIGHETER.

Vi erbjuder alla en möjlighet att lära sig musicera oberoende av ekonomiska tillgångar, språk eller ålder.

 • Vi främjar tillgången på musikfostran för småbarn i daghem.
 • Vi ger erkänsla åt konst- och färdighetsämnen i grund- och gymnasieskolan och värnar om nödvändiga resurser för att undervisningen kan förverkligas.
 • Vi främjar möjligheterna för att alla ska kunna ta del av grundläggande konstundervisning överallt i Finland.
 • Vi ser till att yrkesutbildningen inom musik är täckande och av hög kvalitet.
 • Vi erbjuder invandrare tillämpliga studiemöjligheter.

Vi säkerställer undervisningens kvalitet, mångsidighet och starka sidor.

För det behöver vi

 • mångsidigt innehåll i undervisningen
 • modern teknologi och färdigheter att tillgodogöra oss teknologi
 • uppmuntra alla att vara kreativa och uttrycka sig själv
 • kunniga lärare i tillräcklig mängd, samt
 • kunniga specialister som tonsättare, kör- och orkesterledare samt kyrkomusiker.

DELAKTIGHET

VARJE BARN OCH VUXEN HAR RÄTT ATT DELTA I, LYSSNA TILL, SKAPA OCH FÅ INFORMATION OM MUSIK.

Vi sänker tröskeln att delta. Musiken tillhör alla oberoende av bakgrund, ekonomiska tillgångar, språk eller ålder.

 • Vi stödjer minoriteters verksamhet och deltagande.
 • Vi utbildar musikproffs som kan leda specialgrupper.
 • Vi gör det möjligt att musik ska kunna utövas i alla åldersgrupper.
 • Vi gör det möjligt att ge rabatter efter behov.
 • Vi ser till att fonogram och ljudfiler finns tillgängliga i biblioteken och att utbudet är mångsidigt.
 • Rundradions roll som en central aktör inom kulturlivet stärks och bolaget vinnlägger sig om musikalisk mångfald i programutbudet och inspelningsverksamheten.
 • Vi ser till att resurserna för turnéer och evenemang utökas.
 • Vi stödjer evenemang som saknar åldersgränser.

VERKSAMHETSMILJÖN

DEN SOM UTÖVAR OCH SKAPAR MUSIK HAR RÄTT TILL ADEKVATA VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGAR  MED VILKA HEN KAN UTVECKLA SIN KONST OCH PRESENTERA SIG VIA OLIKA MEDIER.

Vi värnar om diversiteten i musiken och i musiklivet.

 • Vi säkerställer likvärdigheten och jämställdheten.
 • Vi ingriper då vi stöter på osakligt bemötande.
 • Vi främjar arbetarskyddet och säkerheten för musikproffsen.
 • Vi ser till att professionella musiker och övriga yrkesgrupper inom musik får ett täckande socialskydd oavsett arbetets karaktär.
 • Vi skapar förutsättningar för körer att utöva musik på professionella grunder.
 • Vi skapar förutsättningar för att ett nätverk bestående av högklassiga klubbar med multigenreverksamhet ska kunna initieras.

LÖN FÖR MÖDAN

DEN SOM UTÖVAR OCH SKAPAR MUSIK HAR RÄTT TILL ADEKVAT ERSÄTTNING OCH ERKÄNSLA FÖR ARBETET.

Det musikaliska utbudets höga kvalitet och diversitet uppstår av det arbete som våra utmärkta musikproffs utför. Det kräver en klar och tydlig inkomststruktur.

 • Vi förbättrar tillgången på information gällande upphovsmän och artister i streamingtjänsterna.
 • Vi utvecklar statsandelssystemet och förbättrar orkestrars, teatrars och körers finansiering och vinnlägger oss om långsiktigt stöd.
 • Vi utvecklar det fria fältets och den förmedlande partens verksamhetsförutsättningar och finansiering.
 • Vi reviderar kompensationen för privatkopiering och etablerar den som en form av kulturbidrag.
 • I streaming- och musiktjänsterna främjar vi övergången till user centric
  -redovisning som förbättrar möjligheterna för musik som är marginell eller lokal.

Vi riktar 1 % av statsbudgeten till konst och kultur.

Vi ökar sakkunskapen inom det kulturpolitiska beslutsfattandet genom att engagera aktörer över hela musikfältet.