Musiikin muistilista kuntapäättäjille

Musiikki kuuluu kaiken ikäisille, kaiken taustaisille, kaikkialla Suomessa – lapsille, nuorille, aikuisille, iäkkäille – vähemmistöille, maahanmuuttajille, eri kielisille, erityisryhmille.

Musiikin ammattilaiset ympäri Suomen mahdollistavat laadukkaan ja monimuotoisen toiminnan kaikille aina matalan kynnyksen kokeilemisesta tavoitteelliseen tekemiseen.

Musiikkitarjonta luo vetovoimaa, toiminta takaa elinvoimaisuuden.

Musiikki tekee hyvää, ennaltaehkäisee ja yhdistää. Siihen panostamalla edistetään kaikkien hyvinvointia.

Jatkuvuudesta hyvinvointia

Luodaan pysyvää ja säännöllistä toimintaa: hankkeiden sijaan kehitetään rakenteisiin pysyviä toimintamalleja.

Ryhdytään tekoihin: kuntien ja alueiden kulttuuristrategiat toiminnaksi.

Taataan tasa-arvo ympäri Suomen: säädetään lailla kuntien osuudesta taiteen perusopetuksen kuluihin.

Voidaan hyvin ja säästetään: käsitellään kulttuurialan ja sosiaali- ja terveysalan rakenteita yhdessä – kulttuuri luo hyvinvointia ja ennaltaehkäisee.

Taataan lapsille ja nuorille mahdollisuus osallistua

Mahdollistetaan pääsy varhaisiän musiikkikasvatuksen piiriin: järjestetään musiikkikasvatusta päiväkotipäivän aikana ammattilaisten ohjaamana.

Panostetaan koulujen musiikinopetukseen: lisätään musiikin opetuksen sekä musiikkiluokkien määrää, perustetaan kuoroja ja orkestereita.

Edistetään ns. Suomen mallia: harrastaminen tapahtuu koulupäivän yhteydessä, matalalla kynnyksellä ja ammattilaisten ohjauksessa niin, ettei se ole tappiollista järjestäjälle.

Musiikki osaksi kaikkien arkipäivää

Tuodaan musiikki kaikkien elämään: nuorisotoiminta, vanhainkodit, vastaanottokeskukset, päivätoiminta, sairaalat, hoitolaitokset, vankilat.

Annetaan musiikin yhdistää ja luoda hyvinvointia: palkataan kuntiin yhteisömuusikkoja tuottamaan musiikkipalveluja.

Ylläpidetään konserttitoimintaa: mahdollistetaan ammattimainen musiikkitarjonta ja ammattilaisten ohjaama harrastustoiminta.

Mahdollistetaan osallistuminen: maksuhuojennukset, ikärajattomuus, kulttuuri-/taidepalveluseteli, Kaikukortti, viestintä eri kielillä ja oikeita reittejä.

Tarjotaan tiloja toimijoille: kuorot, bändit, orkesterit – tilat löytyvät, koordinointia tarvitaan.

Hyödynnetään paikallista osaamista

Panostetaan alueen ammattilaisiin: orkesterit, kuorot, musiikkioppilaitokset, seurakunnat, järjestöt, tapahtumat.

Kehitetään alueellista yhteistyötä ja koordinointia: musiikkielämän aktiivit ja alueelliset toimijat mukaan suunnitteluun ja harrastusmahdollisuuksien täydentämiseen.

Edistetään ammattimaisen toiminnan saavutettavuutta: musiikki mukaan alueen tapahtumiin – konsertteja, kohtaamisia, työpajoja.