Musiikki kuuluu kaikille

Suomen musiikkineuvoston musiikkipoliittinen ohjelma

På svenska >

In English >

Suomalainen musiikkielämä tuottaa korkeaa laatua kaikkialla Suomessa – se on saavutus, jonka taustalla on koulutusta, työtä ja asiantuntemusta pitkältä ajalta.

Musiikki on sivistysyhteiskunnan sielu, ja sillä on merkittävä osa kulttuuri-identiteettien rakentumisessa.

Musiikkiharrastuksella on hyvinvointiin liittyviä myönteisiä vaikutuksia, ja se luo yhteisöllisyyttä.

Musiikin elinvoimaisuutta kannattaa vahvistaa ja sen kulttuurinen ja taloudellinen potentiaali hyödyntää täysimääräisesti.

Musiikkioikeudet

Kansainvälinen musiikkineuvosto  on määritellyt musiikkioikeudet edistääkseen kaikkien ihmisten mahdollisuutta ja oikeutta ilmaista itseään musiikin keinoin ja osallistua musiikkitoimintaan.  Kansainväliset musiikkioikeudet ovat hyvä ohjenuora myös Suomen musiikkielämälle ja päättäjille. 

ILMAISUNVAPAUS

Jokaisella lapsella ja aikuisella on oikeus ilmaista itseään vapaasti musiikin keinoin.

Vaalitaan ilmaisun vapautta ja monimuotoisuutta. Vahvistetaan niiden ääntä, joiden musiikki ei kuulu tai se on tukahdutettu.

Luodaan mahdollisuuksia sekä uudistetaan ja avataan rakenteita.

OPPIMINEN

Jokaisella lapsella ja aikuisella on oikeus oppia musiikin ilmaisua ja taitoja.

Tarjotaan kaikille mahdollisuus oppia musiikkia taustasta,
varallisuudesta, kielestä tai iästä riippumatta.

 • Edistetään varhaisiän musiikkikasvatuksen
  saavutettavuutta päiväkodeissa.
 • Tunnustetaan peruskoulun ja lukion taide- ja taitoaineiden
  merkitys ja huolehditaan tarvittavista resursseista.
 • Edistetään tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua
  taiteen perusopetukseen kaikkialla Suomessa.
 • Huolehditaan musiikin ammattikoulutuksen
  kattavuudesta ja laadusta.
 • Tarjotaan opintopolkuja maahanmuuttajille.

Turvataan opetuksen laatu, monipuolisuus ja vahvuudet.
Siihen tarvitaan

 • monipuolisia oppimissisältöjä
 • nykyteknologian hallintaa ja hyödyntämistä
 • luovuuteen ja itseilmaisuun kannustamista
 • riittävä määrä osaavia opettajia ja
 • erityisosaajia, kuten säveltäjiä, kuoron- ja orkesterinjohtajia sekä kirkkomuusikkoja.

OSALLISUUS

Jokaisella lapsella ja aikuisella on oikeus osallistua, kuunnella, luoda ja saada tietoa musiikista.

Madalletaan kynnystä osallistua. Musiikki kuuluu kaikille
taustasta, varallisuudesta, kielestä tai iästä riippumatta.

 • Tuetaan vähemmistöjen toimintaa ja osallistumista.
 • Koulutetaan musiikin ammattilaisia ohjaamaan
  erityisryhmiä.
 • Mahdollistetaan musiikin harrastaminen kaikissa
  ikäryhmissä.
 • Mahdollistetaan maksuhuojennukset nykyistä laajemmin.
 • Pidetään huolta kirjastojen äänitteiden, nuottien ja
  musiikkikirjallisuuden monipuolisuudesta ja saatavuudesta.
 • Vahvistetaan Yleisradiota kulttuuritoimijana ja monipuolisen musiikin edistäjänä ja tallentajana.
 • Vahvistetaan kiertueiden ja tapahtumien resursseja.
 • Tuetaan ikärajattomia tapahtumia.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Musiikin tekijällä ja esittäjällä on oikeus asianmukaisiin toimintaedellytyksiin, joilla hän voi kehittää taidettaan ja päästä esille eri medioissa.

Vaalitaan musiikin ja musiikkielämän monimuotoisuutta.

 • Turvataan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.
 • Puututaan epäasialliseen kohteluun.
 • Edistetään musiikin ammattilaisten työympäristön
  turvallisuutta.
 • Järjestetään musiikin ammattilaisille kattava sosiaaliturva
  työn tekemisen muodosta riippumatta.
 • Luodaan edellytykset ammattikuorotoiminnalle.
 • Luodaan edellytykset laadukkaan monigenreklubiverkoston käynnistämiselle.

PALKKA TYÖSTÄ

Musiikin tekijällä ja esittäjällä on oikeus saada työstään asianmukainen tunnustus ja korvaus.

Musiikkitarjonnan korkea laatu ja monipuolisuus syntyvät huippuammattilaisten työstä. Siihen tarvitaan toimiva ansaintalogiikka.

 • Parannetaan musiikin tekijä- ja esittäjätietojen
  saatavuutta suoratoistopalveluissa.
 • Kehitetään VOS-järjestelmää vahvistaen orkestereiden,
  teattereiden ja kuorojen rahoitusta sekä toiminnan
  pitkäjänteisyyttä.
 • Kehitetään vapaan kentän ja välittävän portaan
  toimintaedellytyksiä ja rahoitusta.
 • Uudistetaan yksityisen kopioinnin hyvitys ja
  vakiinnutetaan se kulttuuritueksi.
 • Suoratoistopalveluissa edistetään siirtymistä user centric
  -tilitysmalliin, joka parantaa marginaalisemman
  ja paikallisen musiikin mahdollisuuksia.

Osoitetaan 1 % valtion budjetista taiteelle ja kulttuurille.

Lisätään asiantuntijuutta kulttuuripoliittisessa päätöksenteossa osallistamalla laajasti alan toimijoita.

 

In English >

 

Musiikki kuuluu kaikille -vaalipaneeli

Musiikkineuvoston Musiikki kuuluu kaikille -vaalipaneelissa 1. huhtikuuta 2019 Helsingin keskustakirjasto Oodissa käsiteltiin musiikkialaan ja -koulutukseen sekä harrastamiseen liittyviä kysymyksiä.

Paneelissa olivat Pia Viitanen (sd), Kimmo Tiilikainen (kesk), Silvia Modig (vas), Outi Alanko-Kahiluoto (vihr), Sari Multala (kok) sekä Musiikkineuvoston hallituksen jäsen Johanna Talasniemi. Paneelin moderoi toimittaja Johanna Korhonen.

Kuuntele paneeli:

Tallenne: Ripaudio / Risto Fonselius