Valtion korona-apurahan hakijoita lähes 9000

Valtion korona-apurahaa ammattitaiteilijoille ja kulttuurin alan ammattilaisille jaetaan 15 miljoonaa euroa Taiteen edistämiskeskus Taiken kautta. Haku päättyi 15. huhtikuuta 2021, ja hakemuksia tuli lähes 9000.

Tuki on tarkoitettu taide- ja kulttuurialan freelancereille ja yksityisille elinkeinonharjoittajille, jotka kärsivät toimeentulomahdollisuuksien puutteesta koronapandemian takia. Hakemuksia tuli enemmän kuin koskaan aikaisemmin Taiken yksittäiseen hakuun.

Tukea voidaan myöntää noin 3500 hakijalle. Yksityishenkilöiden apuraha on 4 000 euroa ja se on tarkoitettu kahden kuukauden työskentelyyn. Yksityisten elinkeinonharjoittajien valtionavustus on 4 000 tai 8 000 euroa.

Apurahapäätökset tehdään kesäkuun puoliväliin mennessä.

Lue lisää >

Musiikkineuvosto Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n sekä The International Music Education Policy Groupin jäseneksi

Musiikkineuvosto on liittynyt kahteen alan järjestöön: Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:sta sekä The International Music Education Policy Groupista.

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry ylläpitää Kulttuuria kaikille -palvelua, joka edistää kulttuuripalveluiden saavutettavuutta, moninaisuutta sekä yhdenvertaisuutta.

The International Music Education Policy Group (MEP Group) on laaja kansainvälinen verkosto, jonka tarkoituksena on kasvattaa keskustelua musiikkikasvatus ja -koulutuspolitiikasta ja vahvistaa sen asemaa.

Musiikkialan yleisavustusten väheneminen korvattava valtion budjettivaroista

Musiikkineuvosto selvitti maaliskuussa 2021 opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksen vähenemistä jäsenistönsä keskuudessa. Kyselyyn vastasi Musiikkineuvoston 26 jäsenestä 19, joista 14:ää asia koski. Kaikki jäsenorganisaatiot eivät ole yleisavustuksen piirissä. Vastaajiin kuuluu musiikkialan ammattilaisten, koulutuksen ja kasvatuksen sekä harrastussektorin edustajia, ja vastaukset kuvaavat alan tilannetta laajasti.

Vastausten perusteella avustuksia oli kuluvana vuonna leikattu ratkaisevasti ilman ennakkotietoa. Jäsenistön toiminta on leikkausten vuoksi äkillisesti epävarmalla pohjalla, ja tulevaisuudennäkymät ovat huolestuttavat. Vakituista henkilökuntaa sekä freelancetyötä on jouduttu vähentämään välittömästi, suunniteltuja tapahtumia on peruttu sekä palveluita ja toimintaa supistettu. Samalla jäsenistön omilta jäseniltään keräämät jäsenmaksut ovat epävarmalla pohjalla, sillä näidenkin maksukyvyssä kertautuu samojen leikkausten vaikutus. 

Lisäksi useat jäsenjärjestöt kertoivat, että yleisavustus on jo ennen kuluvan vuoden leikkauksia laskenut vuosien ajan huomattavasti. Nyt leikkaukset osuvat ajankohtaan, jolloin musiikkiala taistelee selviytymisestä historiansa suurimman kriisin kynsissä. Avoimissa vastauksissa peräänkuulutetaan kulttuurialan yhteiskunnallista arvostusta, ja jäsenjärjestöt pelkäävät kentän supistuvan ja alan tilanteen synkkenevän entisestään.

Musiikkineuvosto vaatii, että arpajaislain muutoksesta johtuvat menetykset alan avustuksissa katetaan valtion budjettivaroista, ja että ne nostetaan entiselle tasolleen. Alan yleisavustukset on saatava kestävälle pohjalle ja ennakoitavaksi alan toiminnan ja monimuotoisuuden turvaamiseksi ja edistämiseksi. Toimijoiden vaikuttavuus on laajaa, ja leikkauksilla on ratkaiseva vaikutus alan toimintakykyyn ja tulevaisuudennäkymiin. Musiikkialalla ja yhteiskunnalla ei ole varaa leikkauksiin musiikista ja sen tuomasta hyvinvoinnista.

19. huhtikuuta 2021
Suomen musiikkineuvoston hallitus:
Sanni Kahilainen, hallituksen puheenjohtaja (Muusikkojen liitto)
Mirja Kopra, hallituksen varapuheenjohtaja (Suomen musiikinopettajien liitto ry, SMOL)
Sanna-Mari Holma, hallituksen jäsen (Suomen Työväen Musiikkiliitto ry, STM)
Annika Mylläri, hallituksen jäsen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry)
Leif Nystén, hallituksen jäsen (Finlands Svenska Sång- och Musikförbund)
Markku Klami, hallituksen varajäsen (Suomen Säveltäjät ry)
Nina Rissanen, hallituksen varajäsen (Suomen musiikkioppilaitosten liitto, SML)
Lito Gilberto, nuorisoedustaja

OKM:n yleisavustusten leikkaukset supistivat musiikkialan toimintaa ilman ennakkovaroitusta

Musiikkineuvosto selvitti maaliskuun 2021 loppupuolella opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustusten alenemista jäsenistön keskuudessa.

Kyselyyn vastasi 19 jäsenjärjestön edustajaa, eli 73,1 % jäsenistöstä, ja niistä 14 on OKM:n yleisavustuksen piirissä.

Kyselyyn vastanneista järjestöistä 11 edustaa musiikin ammattisektoria, 5 harrastuspuolen toimijoita ja 3 musiikkikoulutus ja -kasvatussektoria. Yksi vastaajista kertoi toiminnan ulottuvan kahteen sektoriin.

14 jäsenjärjestöistä OKM oli laskenut myöntämäänsä yleisavustusta vuoteen 2020 verrattuna.

Kyselyn tulosten analyysissa on perehdytty 14 jäsenen vastaukseen, jotka ovat OKM:n yleisavustuksen piirissä.

Musiikkineuvoston kyselyyn vastanneet jäsenet menettivät yhteensä 131 000 € OKM:n avustusta. Suurin tuen alentuminen oli 31 % vuoteen 2020 verrattuna ja pienin 3,2 %. Suurin yksittäinen alennettu summa oli 25 000 € ja pienin 1000 €. Keskimäärin avustuksia alennettiin vastaajien kesken 16,3 % (7277,77 €).

Leikkauksista johtuvat vaikutukset vuonna 2021

Leikkauksista johtuvat vaikutukset jäsenistön toimintaan voidaan jakaa neljän kategorian alle:

Taloudelliset vaikutukset:

12 14:stä tarkasteltavasta jäsenestä vastasi leikkausten vaikuttavan toimintaan ainakin yhdellä seuraavista tavoista:

  1. Vakituisen/vakiintuneen henkilöstön palkkoihin alentuvasti tai palkkaamispäätösten siirtämistä toiselle vuodelle ja aiheuttaa esimerkiksi lomautuksia vuoden aikana.
  2. Aiemmin käytettyjen freelancereiden tai muun asiantuntijatyön lopettamista / siirtämistä toiselle vuodelle.
  3. Suunniteltujen tapahtumien palkkioihin muutoksia ja esiintymistilaisuuksien perumista (=työntekijät eivät saa palkkoja, koska työtilaisuudet peruuntuvat).
  4. Jaettavia avustuksia ei voida jakaa tai avustuksia supistetaan.

Suunniteltujen järjestelyjen, tapahtumien tai vuoden aikana toteutettavien hankkeiden peruminen tai supistaminen:

12 14:stä tarkasteltavasta kertoi, että kuluvan vuoden aikana joudutaan peruuttamaan tai supistamaan jo suunniteltuja tapahtumia, järjestelyitä tai projekteja. Tapahtumien peruuntumisen myötä jäsenjärjestö ei myöskään tavoita tai pääse tavoittamaan suurta osuutta yleisöstä. Esimerkkinä tästä yksi jäsenjärjestö joutui peruuttamaan 75 suunniteltua konserttia leikkauksen vuoksi, joka tarkoittaa 10 000 yleisön jäsenen tavoittamatta jäämistä. Vastauksissa toistui myös se, että toimintaa joudutaan supistamaan leikkausten vuoksi kaikilta osin.

Vaikutukset tarjottaviin palveluihin:

Peruuntuneiden tapahtumien ja järjestelyiden lisäksi kyselyn avulla selvisi, että 6 14:stä tarkasteltavasta joutuvat vähentämään tai peruuttamaan palveluita. Näitä ovat esimerkiksi edunvalvonnalliset toimet, viestintä ja jäsenpalvelut (esim. koulutustilaisuudet).

Leikkauksista aiheutuvat pelot, epävarmuudet ja ylimääräinen toiminnan (uudelleen)arviointi:

11 14:stä tarkasteltavasta vastasi, että leikkaukset aiheuttavat epävarmuutta ja pelkoa kuluvalle vuodelle. Jäsenet joutuvat myös uudelleen arvioimaan toimintaan käytettäviä resursseja, seuraamaan ja laskemaan henkilökunnan työtunteja tarkemmin ja tiedossa on jopa, että leikkaukset johtavat nyt väistämättä alijäämän tekemiseen.

Leikkauksista johtuvat vaikutukset tulevaisuuteen

7 14:stä tarkasteltavasta vastasi, että avustusten leikkaamisella on suora yhteys toiminnan laajuuteen myös tulevaisuudessa. Toimintoja joudutaan karsimaan ja palveluita järjestämään suppeammin.

9 14:stä tarkasteltavasta kertoi, että leikkaukset tuovat epävarmuutta toiminnan suunnittelulle tulevaisuudessa ja tulevaisuuden suunnittelu hankaloituu. Jäsenet olisivat kaivanneet tietoa asiasta ennakkoon tai perusteluita yleisavustuksen leikkaamiselle.

Kyselyn vastausten perusteella jäsenistön tilanne on erittäin epävarmalla pohjalla, ja tulevaisuudennäkymät ovat huolestuttavat. Vakituista henkilökuntaa sekä freelancetyötä on vähennetty, tapahtumia on peruttu, palveluita ja toimintaa supistettu. Samalla jäsenistön omilta jäseniltään keräämät jäsenmaksut ovat epävarmalla pohjalla, sillä heidänkin maksukyvyssään kertautuu OKM:n avustusleikkausten vaikutus. Kulttuurialan arvostusta yhteiskunnallisella tasolla peräänkuulutetaan, ja jäsenjärjestöt pelkäävät, että kenttä supistuu ja alan tilanne synkkenee entisestään.

Useat jäsenjärjestöt kertoivat, että yleisavustus on laskenut vuosien ajan huomattavasti, ja tämä on viestinyt outoa signaalia toimijoille nimenomaan arvostuksen puutteena.