Musiikkipoliittinen ohjelma

Musiikki kuuluu kaikille

Suomen musiikkineuvoston musiikkipoliittinen ohjelma

Suomalainen musiikkielämä tuottaa korkeaa laatua kaikkialla Suomessa – se on saavutus, jonka taustalla on koulutusta, työtä ja asiantuntemusta pitkältä ajalta.

Musiikki on sivistysyhteiskunnan sielu, ja sillä on merkittävä osa kulttuuri-identiteettien rakentumisessa.

Musiikilla on hyvinvointiin ja talouteen liittyviä myönteisiä vaikutuksia, ja se luo yhteisöllisyyttä.

Musiikin elinvoimaisuutta kannattaa vahvistaa ja sen kulttuurinen ja taloudellinen potentiaali hyödyntää täysimääräisesti.

Musiikkiala tarvitsee erityisiä tukitoimia kestävään ja hyvinvointia tukevaan jälleenrakentamiseen ja kasvuun.

MUSIIKKIOIKEUDET

Kansainvälinen musiikkineuvosto on määritellyt musiikkioikeudet edistääkseen kaikkien ihmisten mahdollisuutta ja oikeutta ilmaista itseään musiikin keinoin ja osallistua musiikkitoimintaan.

JOKAISELLA LAPSELLA JA AIKUISELLA ON OIKEUS

• ilmaista itseään vapaasti musiikin keinoin
• oppia musiikin ilmaisua ja taitoja
sekä
• osallistua, kuunnella, luoda ja saada tietoa musiikista.

MUSIIKIN TEKIJÄLLÄ JA ESITTÄJÄLLÄ ON OIKEUS

• asianmukaisiin toimintaedellytyksiin, joilla hän voi kehittää taidettaan ja päästä esille eri medioissa
sekä
• saada työstään asianmukainen tunnustus ja korvaus.

MAHDOLLISTETAAN MUSIIKIN JA ITSEILMAISUN YHDENVERTAINEN OPPIMINEN

Kaikilla tulee olla mahdollisuus musiikin oppimiseen riippumatta taustasta tai tulotasosta.

• Tuetaan toimijoita, jotka edistävät musiikkikasvatuksen saavutettavuutta päiväkodeissa.
• Tunnustetaan peruskoulun ja toisen asteen taide- ja taitoaineiden merkitys ja huolehditaan tarvittavista resursseista.
• Tunnustetaan musiikin harrastamisen merkitys osana jatkuvaa, elinikäistä oppimista.
• Tuetaan musiikkikasvattajien työtä opetuksen toteutusmuodosta riippumatta ja huolehditaan asianmukaisesta korvaustasosta verkossa saatavilla olevan musiikin käytöstä opetustilanteessa.
• Kannustetaan luovuuteen ja itseilmaisuun mahdollistamalla tilojen ja harrastuspaikkojen käyttö edullisesti ja matalalla kynnyksellä.
• Huolehditaan opettajien ja erityisosaajien, kuten säveltäjät, muusikot, kuoron- ja orkesterinjohtajat sekä kirkkomuusikot, resursoinnista.
• Turvataan musiikin ammatillisen koulutuksen rahoituksen taso, jotta koulutuksen saatavuus ja laatu on mahdollista säilyttää sekä panostaa koulutuksen kehittämiseen.

TAATAAN KAIKKIEN MAHDOLLISUUS OSALLISTUA

Musiikin harrastaminen ja musiikkielämään osallistuminen on taattava kohdennetuin toimenpitein.

• Koulutetaan musiikin ammattilaisia ohjaamaan erityisryhmiä.
• Pidetään huolta kirjastojen äänitteiden, nuottien ja musiikkikirjallisuuden monipuolisuudesta ja saatavuudesta sekä mahdollistetaan verkkomateriaalin käyttö kohtuullisin menetelmin.
• Vahvistetaan Yleisradiota kulttuuritoimijana ja monipuolisen musiikin edistäjänä ja tallentajana.
• Vahvistetaan kiertueiden ja tapahtumien resursseja.
• Tuetaan ikärajattomia tapahtumia.
• Tunnustetaan musiikin harrastamisen laajat hyvinvointivaikutukset yksilön lähtökohdista riippumatta.
• Mahdollistetaan vähintään yksi konserttikokemus jokaiselle lapselle.
• Tuetaan erilaisia musiikin opintopolkujen, harrastusmahdollisuuksien ja kokemuksien tarjoajia ja saavutettavuuden parantamista yhdenvertaisesti kaikki ryhmät huomioiden.
• Mahdollistetaan vähemmistöjen ja turvapaikanhakijoiden mahdollisuuksia osallistua musiikkitoimintaan.
• Tuetaan toimintaa, joka edistää ilmaisunvapautta kotimaassa sekä kansainvälisesti.

LUODAAN KESTÄVÄÄ MUSIIKKIALAN KASVUA

Musiikkialan merkitys työllistäjänä ja elinkeinona on tunnistettava, ja sen elpyminen ja kasvu on mahdollistettava.

• Tartuntatautilaki on korjattava, ettei jatkossa pandemiatilanteissa tapahtumajärjestämiseen kohdistu tarpeettomasti muuta yhteiskuntaa voimakkaampia rajoituksia.
• Luodaan pysyvät mekanismit taloudellisten korvausten jakamiseksi musiikkialan koko ekosysteemiä reilusti kohtelevalla tavalla, jos sulkuihin joudutaan jatkossa.
• Korjataan freelancereiden sosiaaliturvan ongelmat, jotta oikeus perus- ja ansioturvaan toteutuu.
• Tuetaan allianssimallia, jonka avulla freelancereilla on mahdollisuus työllistyä eri työtilaisuuksien välissä ja samalla olla muun muassa työterveyden piirissä.
• Tuetaan taiteilijapalkkakokeilua ja huolehditaan, että kokeilun ulkopuolelle jääville myönnettävien apurahojen määrä ei laske.
• Varmistetaan, että kaikki työ kerryttää eläkettä ja siihen sidottua ansioturvaa. Toteutetaan taiteilijoiden työttömyys- ja eläketurvan yhdistelmävakuuttaminen.
• Parannetaan apurahakausien ja tekijänoikeustulojen huomioimista sosiaaliturvassa.
• Lisätään perhejuhlien musiikkiesitykset kotitalousvähennysten piiriin.
• Satsataan sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän musiikkialan aikaansaamiseen.
• Tuetaan musiikkivientiä ja kansainvälistymistä.

TURVATAAN MUSIIKIN JA MUSIIKKIELÄMÄN MONIMUOTOISUUS

Musiikkielämän marginaalissa toimivien yhteisöjen ja kulttuurien elinvoimaa ja kasvua on tuettava.

• Vahvistetaan ja vakiinnutetaan ammattikuorotoiminnan edellytyksiä huomioiden myös alueellinen kattavuus.
• Tuetaan kiertuetoimintaa sekä monigenreistä klubiverkostotoimintaa.
• Vahvistetaan työelämän tarpeita vastaavaa koulutustarjontaa.
• Vahvistetaan yrittäjyyteen ja sopimusasioihin liittyvää koulutustarjontaa.
• Varmistetaan, että kulttuurialan rahoitus on vakaalla pohjalla ja mahdolliset muutokset ovat ennakoitavissa hyvissä ajoin.

VARMISTETAAN TOIMIVA ANSAINTALOGIIKKA

Tehdään tarvittavat toimenpiteet musiikkielämän toimintaedellytyksien vahvistamiseksi.

• Kehitetään VOS-järjestelmää vahvistaen orkestereiden, teattereiden ja kuorojen rahoitusta sekä toiminnan pitkäjänteisyyttä.
• Kehitetään vapaan kentän ja välittävän portaan toimintaedellytyksiä ja rahoitusta.
• Uudistetaan yksityisen kopioinnin hyvitys ja vakiinnutetaan se kulttuuritueksi.
• Edistetään suoratoiston reilua tulonjakomallia.
• Edistetään alan järjestöjen oikeutta vähimmäiskorvaustason kollektiviiseen sopimiseen.

VAHVISTETAAN TAITEILIJOIDEN MONIÄÄNISYYTTÄ JA ANSIOTASOA

Musiikin ammattilaisten toimintaedellytykset tulee taata korjaamalla valuviat ja vahvistamalla freelancereiden asemaa.

• Lisätään apurahavuosia vähintään sadalla, jotta ammattilaisten mahdollisuus päästä apurahan piiriin laajenee.
• Lisätään esittävän taiteen VOS-järjestelmän rahoitusta niin, että sen piirissä on tilaa uusille toimijoille ilman nykyisten pudottamista ulkopuolelle nollasummapelinä.
• Nostetaan taiteilija-apurahaa kohti mediaanituloa taiteilijoiden ostovoiman korjaamiseksi.
• Vahvistetaan musiikkialan yhteisöjen rahoitusta.
• Edellytetään julkisen rahoituksen saajilta reiluja palkkiokäytäntöjä ja hyvää työnantajapolitiikkaa.
• Nostetaan uusien taiteilijaeläkkeiden määrää sadalla vuodessa vastaamaan tarvetta.
• Korjataan sosiaaliturvan valuviat freelancereiden väliinputoamisen estämiseksi.
• Pilotoidaan allianssimallia, joka voisi tarjota mahdollisuuden tarjota keskitetysti palveluita freelanceasemassa työskenteleville.

Lisätään asiantuntijuutta kulttuuripoliittisessa päätöksenteossa vakiinnuttamalla poikkihallinnollinen päätöksenteko yhteistyössä alan laajan edustuksen kanssa.

Osoitetaan vähintään 1 % valtion budjetista taiteelle ja kulttuurille sekä korvataan arpajaislainmuutoksista johtuvat alan menetykset valtion budjettivaroista.