Säännöt

FINNISH MUSIC COUNCIL ASSOCIATION RY:N SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on Finnish Music Council Association ry. Yhdistyksestä käytetään epävirallisia nimiä Suomen musiikkineuvosto, Finlands musikråd ja Finnish Music Council. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on maamme musiikkiyhteisöjen yhdyssiteenä:

 • edistää musiikkielämän ja musiikkikasvatuksen yhteiskunnallista arvostusta ja asemaa
 • parantaa musiikkialan toimintaedellytyksiä
 • lisätä musiikkielämän sisäistä yhteistyötä ja tiedonkulkua järjestöjen kesken
 • edistää kansainvälistä yhteistyötä ja osallistua kansainvälisen musiikki- ja kulttuurielämän kehittämiseen
 • edistää taiteen perusoikeuden toteutumista EU:ssa ja sen ulkopuolella

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää keskustelufoorumeita ja välittää musiikkialan yhteisöille näiden toiminnassaan tarvitsemaa uutta tietoa
 • kuuluu jäsenenä Maailman musiikkineuvostoon (IMC) ja Euroopan musiikkineuvostoon (EMC)
 • välittää kansainvälistä tietoa jäsenilleen
 • ryhtyy tarpeen tullen muihinkin tarkoituksensa toteuttamista edistäviin toimenpiteisiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • hakea ja ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • perustaa rahastoja ja säätiöitä
 • omistaa kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta toimintaansa varten
 • kerätä varoja toimintansa tukemiseen toimeenpanemalla asianomaisen viranomaisen luvan saatuaan arpajaisia, yleisiä varainkeräyksiä ja maksullisia juhlatilaisuuksia.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

3 § Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä musiikin alalla toimivat oikeuskelpoiset yhteisöt.

Jäsenen hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäseniksi hyväksytyistä hallituksen on pidettävä luetteloa, josta käyvät ilmi jäsenen nimi, liittymispäivä ja muut tarpeellisiksi katsottavat tiedot.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt maamme musiikkitoimintaa.

4 § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsen vapautuu liiton jäsenyydestä sen toimintavuoden päättyessä, jonka aikana eroamisesta on ilmoitettu.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen erottamispäätöstä hallituksen on suotava asianomaiselle oikeus tulla kuulluksi.

5 § Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Hallitus voi hakemuksesta myöntää jäsenmaksuun alennuksen tai vapautuksen. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valittu puheenjohtaja, 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 1. varajäsen ja 2. varajäsen.

Yhdistyksen kevätkokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varsinaiset jäsenet ja kaksi varajäsentä kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa yhdistyksen kevätkokouksesta. Erovuorossa on vuosittain kaksi hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen arvan ratkaistessa erovuoroisuuden ensimmäisellä kerralla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Varajäsenet voivat osallistua hallituksen kokoukseen ilman äänioikeutta. Varajäsen on äänioikeutettu, mikäli varsinainen jäsen on estynyt tai esteellinen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Kutsu on lähetettävä hallituksen jäsenille ja varajäsenille 7 vuorokautta ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

 • valmistella ja esittää yhdistyksen tarkoitusperien toteutumiseksi yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset
 • hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta
 • ottaa ja vapauttaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä vahvistaa heidän palkkauksensa ja työsuhteensa muut ehdot

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

8 § Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava ennen seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä yhdistyksen tilintarkastajille, joiden tulee maaliskuun loppuun mennessä jättää hallitukselle yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kirjallinen kertomus yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastamisesta.

9 § Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta kevätkokoukseen toukokuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen marraskuun loppuun mennessä sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä samaa ilmoittamaansa asiaa varten sitä pyytää hallitukselta kirjallisesti. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni, jota on oikeutettu käyttämään jäsenyhteisön kyseessä olevaan kokoukseen valtuuttama edustaja. Valtuutettu saa edustaa kokouksessa ainoastaan yhtä jäsenyhteisöä. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, mikäli äänestys ei koske pykälän 12 mainitsemia asioita. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit ja muut äänestykset on suoritettava umpilipuin, jos joku kokouksen osanottaja sitä vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa tehdyistä päätöksistä on laadittava pöytäkirja, joka kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin on allekirjoitettava ja jonka kokouksen valitsemat kaksi pöytäkirjantarkistajaa vahvistavat.

10 § Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kuukausi ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse jäsenen antamaan sähköpostiosoitteeseen.

11 § Kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

ja kevätkokouksessa

 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan tilintarkastaja ja hänelle varamies

sekä syyskokouksessa

 • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkiot
 • vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ja maksuaika

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on toimitettava kirjallisena yhdistyksen hallitukselle, joka käsiteltyään muutosehdotuksen antaa siitä lausunnon vuosikokoukselle. Muutosehdotus on jätettävä hallitukselle vuosikokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä.

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja omaisuus käytetään viimeisen kokouksen määräämään, pykälässä 2 määriteltyjen tarkoitusperien mukaiseen käyttöön.